messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
account_box สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางทองเพียร มุทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางเบญจา จิรากูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวอิศวีร์พร บัณทะวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางยุพา ตาแจ่ม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาวปณิตา วงค์อะทะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพิพัฒน์ เมืองพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป(ลูกจ้างประจำ)
นางณัฐชฎา คำนนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจุฑามาส อินจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปิยนัฐ ทินวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางทวีพร แก้วยอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ว่าง
คนสวน
นายพงศกร ต๊ะมาสี
พนักงานขับรถยนต์
นายเพลิน เต็มเปียง
พนักงานสูบน้ำ
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางกนกพร ศรีจันทร์
คนงาน