info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054296511 โทรสาร 054296511 ต่อ 11


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 83
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางเสาร์วารี ใจเรือน
ครู
นางเสาร์วารี ใจเรือน
ครู
นางทองสุข ศรีจันทร์
ครู
นางทองสุข ศรีจันทร์
ครู
นางสาววิมล พุทธวงค์
ครู
นางสาววิมล พุทธวงค์
ครู
นางสังวาล ทินชัย
ครู
นางสังวาล ทินชัย
ครู
นางสาวลัดดา ใจกาวิน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลัดดา ใจกาวิน
ผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐรัตน์ ชัยภิบาล
ผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐรัตน์ ชัยภิบาล
ผู้ดูแลเด็ก
นางไผ่ ปัญญากูล
ผู้ดูแลเด็ก
นางไผ่ ปัญญากูล
ผู้ดูแลเด็ก
นางทองอินทร์ ต๊ะมาสี
ผู้ดูแลเด็ก
นางทองอินทร์ ต๊ะมาสี
ผู้ดูแลเด็ก
นางดาว ปิงจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางดาว ปิงจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางยุธยา มังป๋อง
ผู้ดูแลเด็ก
นางยุธยา มังป๋อง
ผู้ดูแลเด็ก
นางวิลาวรรณ ใจเรือน
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางวิลาวรรณ ใจเรือน
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร