messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
การจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
การรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
การจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 394
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1