ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างตามโครงฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มสตรี องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง