ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง